Skrót z sesji Rady Miejskiej z 19.12.2022. Budżet gminy Błonie 2023

W dniu 19.12.2022 odbyła się sesja Rady Miejskie, na której podjęto szereg uchwał, w tym porządkowych wynikających z potrzeb korekty, dostosowanie do wymaga ustawy o finansach publicznych itp. oraz uchwalono budżet gminy Błonie na rok 2023 podejmując uchwałę nr LVII/432/22.

M.in. podjęto także:

1.Uchwałę nr LVII/430/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu. Gmina Błonie wesprze finansowo powiat na kwotę 200 tys. zł w ramach partycypacji w kosztach wykonania zadań powiatu w zakresie budowy budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach – na terenie gminy. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały.

2.Uchwałę nr LVII/4435/22 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie. Zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) Burmistrz Błonia dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oceniając m.in. aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym postępy w opracowywaniu nowych planów miejscowych. Z analizy wynika aktualność dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie, przy czym wskazuje się jednocześnie, iż obecnie dokument Studium nie wypełnia wszystkich wytycznych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie mniej jednak wskazane braki w zakresie szczegółowych analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i finansowych, a także prognoz demograficznych, które stanowią podstawę do wykonania bilansu terenów nie powodują, iż Studium jest nieaktualne. Dokument ten jest aktualny w zakresie, jakim ma służyć, tj. wytycznych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza również wykazała, iż obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktualne i spełniają swoją rolę zgodnie z ich zadaniem.

Jak głosowali radni – Wyniki imienne: ZA (18) Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska WSTRZYMUJĘSIĘ (2) Marzena Cichewicz, Grzegorz Olędzki

3.Uchwałę LVII/432/22 Uchwała Budżetowa Gminy Błonie na 2023 r. Zaplanowano:

a) Dochody budżetu w łącznej kwocie 178.859.295,90 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 162.359.295,90 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 16.500.000,00 zł

b) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 204.191.972,46 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w kwocie 158.567.012,46 zł, 2. wydatki majątkowe w kwocie 45.624.960,- zł (inwestycyjne 45.375.780,- zł).

c) Deficyt budżetu w kwocie 25.332.676,56 zł, zostanie sfinansowany: w części z planowanego do zaciągnięcia kredytu – 21.300.000,-zł; a w części z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.032.676,56 zł.

d) Dług gminy w roku 2023 na kwotę 61 097 144,10 zł, w roku 2024 na kwotę 62 793 329,40 zł, w roku 2025 – 55 646 666,74 zł, w roku 2026 – 50 500 000,08 zł, w roku 2027 – 45 353 333,42 zł, w roku 2028 – 40 206 666,76 zł, w roku 2029 – 35 060 000,10 zł, w roku 2030 – 29 913 333,44 zł, w roku 2031 – 24 766 666,78 zł, w roku 2032 – 19 620 000,12 zł,  w roku 2033 – 14 473 333,37 zł, w roku 2034 – 10 160 000,04 zł, w roku 2035 – 7 246 666,71 zł,  w roku 2036 – 4 333 333,38 zł,  w roku 2037 – 1 420 000,00zł,  w  roku 2038 – 0 zł.

e) Jedną z wielu pozycji wydatków w budżecie stanowi kwota 200 000 zł zaplanowana na  modernizację iluminacji ratusza. W trakcie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w dobie światowego kryzysu i zaciskania pasa, wielu radnych zaintrygował ten wydatek. Radni uzyskali wyjaśnienia od Burmistrza Błonia na kolejnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. Burmistrz wyjaśnił, iż obecne oświetlenia ratusza jest stare, a wymiana nieświecących lamp bardzo kosztowna, ponieważ są to lampy stare i części do nich są trudno dostępne i drogie, więc lepiej opłaca się zmodernizować całość. Przedstawił także radnym projekt nowej iluminacji. Nowa iluminacja będzie wielobarwna (kolorowa). Będzie podświetlała nie tylko ratusz, ale także nowo budowane centrum administracji wraz z modernizowanym starym budynkiem “czerwonej kamienicy”.

Jak głosowali radni – Wyniki imienne: ZA (18) Jakub Bargieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościńska, Grażyna Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma, Jadwiga Sowińska, Helena Szymańska, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska WSTRZYMUJĘSIĘ (2) Marzena Cichewicz, Grzegorz Olędzki

Szczegóły dotyczące poszczególnych dochodów i wydatków znajdują się w przyjętej uchwale poniżej.

4. Podjęto uchwałę nr LVII/432/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038. Uchwała w okresie wieloletnim obrazuje planowane nakłady na poszczególne inwestycje, plan zadłużenia i jego spłaty. W roku 2023 łącznie na przedsięwzięcia zaplanowano 40 570 000, 00 zł, a największe kwoty środków gminnych alokowane zostaną na inwestycji:

a) Budowa centrum administracji – zaplanowana kwota na rok 2023 – 10 700 000,00 zł

b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 – 9 250 000, 00 zł

c) Modernizacja błońskich glinianek – zaplanowana kwota na rok 2023 – 6 200 000, zł

d) Rozbudowa przedszkola w Radzikowie – 6 000 000,00 zł

e) Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych – 5 350 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) wraz z rozpisanymi inwestycjami ujęte są w przyjętej uchwale, poniżej:

5. Podjęto także uchwały dotyczące przyjęcia planów pracy poszczególnych komisji problemowych Rady Miejskiej na rok 2023, w tym plan pracy Komisji Rewizyjnej.

W styczniu 2023 trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) odbyły się dwie sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w dniach 13 i 19 stycznia. Na sesjach tych, Radni podjęli uchwały dotyczące przekazania skarg mieszkańca do Burmistrza i Prokuratury – organów właściwych do rozstrzygnięcia skarg.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie