VII Krajowy Kongres Sekretarzy. Najważniejsze wydarzenie dla sekretarzy JST.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 6 i 7 września w Warszawie. W programie przekrój najważniejszych tematów związanych z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym w Polsce!

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Wieloletnie doświadczenie organizacji Kongresu Sekretarzy pozwala nam twierdzić, że innowacje i współpraca są kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego. Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi i rozwoju wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania lokalnymi społecznościami – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Kongres otworzy debata Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym, w której weźmie udział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. Wybitni eksperci i praktycy omówią kluczowe kwestie dotyczące polityki lokalnej oraz wyzwań i zmian jakie każdego dnia dotykają samorząd terytorialny.

W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów. Dlatego ważną częścią Kongresu będzie wystąpienie: Pani Magdaleny Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po zmianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych sesjach, w których będą omawiane aktualne tematy dotyczące:

  • pozycji prawnej Sekretarza JST,
  • amerykańskich doświadczeń w zarządzaniu samorządem terytorialnym,
  • ujednolicenia procedur ochrony danych osobowych w sektorze publicznym,
  • zmian w zakresie dostępu do informacji publicznej,
  • oraz standardów dostępności w administracji samorządowej.

Kongres Sekretarzy będzie miejscem dyskusji nt. angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy oraz prezentacji wdrożonych w samorządzie dobrych praktyk w zakresie pracy zdalnej i równowagi między pracą a życiem prywatnym. Podczas Kongresu poznamy samorządy, które otrzymały Europejski Znak Jakości Zarządzania ELOGE. Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

W trakcie trwania Kongresu Nagrodzimy Laureatów Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej. Konkurs to przegląd najlepszych praktyk, które stanowią inspirację i motywację do prowadzenia efektywnych działań w obszarach zarządzania administracją samorządową. Prezentacja nagrodzonych dobrych praktyk nastąpi podczas Kongresu. Celem Konkursu jest identyfikacja ciekawych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarzadzania kadrami i obsługi mieszkańców. Więcej o konkursie tutaj: https://frdl.org.pl/sekrety-zarzadzania/sekrety-zarzadzania-konkurs-dla-jst-1

VII Krajowy Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane Sekretarzom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie w samorządzie terytorialnym. To szczególne miejsce, w którym eksperci, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu w myśl: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów będą mogli dyskutować o przestrzeni do współpracy.

Szczegółowe Zagadnienia programowe dostępne na stronie Kongresu w zakładce PROGRAM.

Partnerem Międzynarodowym VII Kongresu Sekretarzy jest Rada Europy. Patronaty Merytoryczne: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowa Inspekcja Pracy i NASK. Partnerami wydarzenia są również liczne organizacje samorządowe, przedstawiciele lokalnych władz, media oraz Partnerzy biznesowi.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:www.kongressekretarzy.pl

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie