Wewnętrzny audyt zarządczy w gminie Błonie. Czy istnieje? Czy funkcjonuje?Interpelacja.

Od 10 lat polskie prawo (ustawa o finansach publicznych) stanowi, że w gminach, w których kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów ujęta w uchwale budżetowej przekroczyła 40 mln zł, gminy mają OBOWIĄZEK prowadzenia audytu wewnętrznego.

Niestety na stronie internetowej naszej gminy, ani w błońskim BIP, a także w ostatnio przekazanym Radzie Miejskiej raporcie o stanie gminy za rok 2019, próżno szukać informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych. Jeszcze do niedawna nie było audytora w naszej gminie. Obecnie jest zatrudniony na 1/2 etatu. 

Po co audyt wewnętrzny w gminie?
Audyt wewnętrzny jest działalnością polegającą na wspieraniu kierownika jednostki w naszym przypadku Burmistrza w realizacji jego celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ta ustawowa definicja określa, po co jest audyt, jednak jej konstrukcja dla kierowników jednostek często jest mało zrozumiała. Praktycznie audyt wewnętrzny powinien wspierać burmistrza/wójta poprzez zapewnienie, że konkretny obszar działalności działa prawidłowo lub ostrzegać, że wymaga poprawy. Czy tak dzieje się w naszej gminie nie wiadomo, ponieważ nigdzie nie ma żadnej informacji, ani sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

Czyżby był to u nas kolejny temat tabu? A może jest subiektywne przekonanie, że wszystko działa tak świetnie, że nie ma potrzeby przeprowadzania audytów. A może działania w ramach audytu są prowadzone, tylko radni i mieszkańcy nie są o tym informowani? Jak realizowane jest w naszej gminie prawo w zakresie przeprowadzania zarządczych audytów wewnętrznych przekonamy się po udzieleniu przez Burmistrza odpowiedzi na interpelację, jaką w tej sprawie złożyła Marzena Cichewicz.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie