Wyrok NSA – oddalający skargę kasacyjną Burmistrza

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dn. 28 stycznia 2021 (syg. II SAB/Wa 616/20), zobowiązał organ Burmistrza Błonia do udostępnienia  w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku, informacji publicznej, z wniosku z dn. 16 lipca 2020 r. Jednocześnie wyjaśniając szczegółowo obowiązki informacyjne wynikające dla organu publicznego z obowiązujących na terenie RP przepisów prawa.

Wniosek dotyczył prośby o udostępnienie zestawienia spraw sądowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Błoniu za okres od roku 2006 do roku 2020 (z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych) z podaniem w zestawieniu: a) sygnatury sądowej spraw, b) znaków spraw zgodnie z ewidencją dokumentacji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Błoniu, c) charakteru spraw (cywilna, administracyjna, karna itd.), d) krótkiego opisu przedmiotu postępowania. 

Burmistrz, od wyroku WSA odwołał się i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podniesione w skardze kasacyjnej argumenty Burmistrza zostały przez NSA zdecydowanie zanegowane. W konsekwencji oraz w świetle obowiązujących przepisów NSA w dn. 23 czerwca wydał wyrok (syg. III OSK 4966/21) i oddalił skargę kasacyjną Burmistrza. Tym samym podtrzymał wyrok WSA w mocy. Decyzja NSA jest ostateczna. 

Treść wyroku

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie