Zmiana na stanowisku prezesa MPWiK w Błoniu

Dziś, 24.06.2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników oraz posiedzenie Rady Nadzorczej gminnej spółki MPWiK w Błoniu. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2023 i udzieliło absolutorium dla zarządu spółki.

Rezygnację poprzez nie ubieganie się o kolejną pięcioletnią kadencję Prezesa Zarządu spółki podjął Prezes Pan Bogusław Ziółkowski. Rada Nadzorcza spółki rezygnację przyjęła. Jednocześnie Rada Nadzorcza MPWiK na stanowisko Prezesa Zarządu spółki z dniem 25.06.2024 powołała Pana Daniela Kopca, który przez wiele lat pracował w MPWiK na stanowisku Dyrektora ds. technicznych.

Pan Bogusław Ziółkowski funkcję Prezesa Zarządu MPWiK pełnił 23 lata. Podczas sesji Rady Miejskiej w dn. 24.6.2024 zabrał głos, stwierdzając, iż decyzja o niestartowaniu na kolejną kadencję Prezesa spółki nie była łatwa, jednakże przemyślana. 5 lat temu Pan Ziółkowski osiągnął wiek emerytalny, zadecydowały także względy osobiste.

Podziękowania Panu Prezesowi Ziółkowskiemu za lata pacy w MPWiK złożyli Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej, jednocześnie gratulując nowo powołanemu Prezesowi Kopcowi.

Przyłączamy się do podziękowań i gratulacji.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie