Sąd Administracyjny UNIEWAŻNIŁ uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej.

Przypomnijmy temat, który obszernie opisywaliśmy na naszej stronie internetowej www.projektblonie.pl we wpisach o sesjach Rady Miejskiej z czerwca i lipca 2022 roku. Chodziło o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej, gdzie wśród domów jednorodzinnych i terenów przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną i usługową (wg. przyjętego w 2016r. planu zagospodarowania), planuje się postawienie trzech bloków na ok. 100 mieszka, a urząd miejski w Błoniu jest “bezradny”, ponieważ specustawa deweloperska (z 2018 r.) daje deweloperom możliwość bazowania na studium, a nie na planie zagospodarowania przestrzennego i jeśli do urzędu trafi poprawnie złożony wniosek na podstawie tych przepisów, urząd musi wniosek przyjąć i procedować.

W dn. 06.06.2022 podczas sesji radni w większości głosowali PRZECIWKO ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. ZA (5) – Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Guzik, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski. PRZECIW (6): Marzena Cichewicz, Grażyna Laskowska,  Marcin Kołota, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Ewa Podyma. WSTRZYMALI SIĘ (6): Jacek Cieślak, Grażyna Kościńska, Katarzyna Mielcarz, Sławomir Piotrowski, Jarosław Uraszewski, Monika Zalewska. NIE GŁOSOWALI (1): Konrad Janowski. NIEOBECNI (3): Jakub Bargieł, Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska.

Kolejna sesja Rady Miejskiej w dn. 27.06.2022 podczas której odbyło się głosowanie nad uchwałą „odmawiającą ustalenia lokalizację inwestycji”(czego wymagają przepisy – tj. rada musi podjąć decyzję pozytywną lub negatywną), uchwały nie podjęto, radni głosowali przeciwko tej uchwale. ZA (odmową lokalizacji – 5:  Marzena Cichewicz, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski. PRZECIWKO (odmowie lokalizacji – 8): Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Guzik, Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. WSTRZYMALI SIĘ (3): Jacek Cieślak, Katarzyna Mielcarz, Jadwiga Sowińska. NIE GŁOSOWAŁ (1) Konrad Janowski. NIEOBECNI (4) Jakub Bargieł, Ewa Podyma, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

Kolejna sesja Rady miejskiej w dn. 04.07.2022 po raz drugi poddana została pod głosowanie uchwała o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej, nad którą już raz rada miejska głosowała w dn. 06.06.2022 i wyraziła dla niej dezaprobatę. Tym razem uchwała dzięki wyłącznie głosom zdyscyplinowanych radnych burmistrza została przyjęta. ZA (9) Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bargieł, Grażyna Kościńska, Sławomir Piotrowski, Ewa Podyma, Helena Szymańska, Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniewski, Monika Zalewska. PRZECIW (5) Marzena Cichewicz, Marcin Kołota, Grażyna Laskowska, Grzegorz Olędzki, Andrzej Pływaczewski, WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jacek Cieślak, Jadwiga Sowińska, NIEOBECNI (5) Janusz Guzik, Konrad Janowski, Katarzyna Mielcarz, Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska.

Mieszkańcy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę rady nr LII/395/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Modlińskiej.

W dn. 23 lutego 2023 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził NIEWAŻNOŚĆ zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej wskazując, iż w SPOSÓB ISTOTNY uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej NARUSZA PRAWO. Sąd wskazał także, że naruszony został interes prawny skarżących. Ponadto Rada Miejska w Błoniu podejmując powyższą uchwałę nie wykazała poprzez brak w uzasadnieniu wyjaśnień, iż przedmiotowa inwestycja jest szczególna i absolutnie niezbędna do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych występujących w gminie. Sąd wskazał również, iż z akt administracyjnych nie wynika, aby Rada Miejska w Błoniu analizowała stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na tym terenie oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające ze studium.  

Pełna treść wyroku z uzasadnieniem:

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie