“TAK” dla rozbudowy Dawtony w Błoniu? Skrót z sesji Rady Miejskiej z dn. 17.05.2021

Rada Miejska w Błoniu na sesji w dn. 17.05.2021 m.in. podjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś – Bieniewice północ.

Obecny stan prawny dla tego obszaru:

1. Jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny ze Studium uwarunkowań.

3. Studium i plan zagospodarowania określają, że jest to teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.

W uchwale czytamy, że Burmistrz dokonał analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i planu oraz ocenił, iż działania takie są zasadne.

Niestety, radni standardowo nie otrzymali żadnej informacji dotyczącej tej analizy, nie mówiąc już o metodologii jej przeprowadzania, czy elementach, jakie w jej trakcie “badał” Burmistrz. Co gorsza, nikt z radnych nie poprosił o tą analizę lub jej wyniki podczas sesji.

Jak możemy przeczytać w podjętej uchwale “Projektowane przeznaczenie terenu umożliwiające rozbudowę zakładu oraz unowocześnienie jego infrastruktury narusza ustalenia obowiązującego planu przestrzennego gminy Błonie dla części Błonie Wieś Bieniewicka północ należy przeprowadzić procedury zmiany ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru“.

Ciekawe jest uzasadnienie uchwały: “Podjęcie przez Radę Miejską w Błoniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – Beniewicka północ pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy i infrastruktury. Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne, oczekiwania właścicieli gruntów polegające na zwiększeniu obszaru umożliwiającego rozbudowę istniejącego zakładu oraz unowocześnienie jego infrastruktury powodują konieczność przystosowania i aktualizacji rozwiązań z zakresu przeznaczenia terenu oraz infrastruktury technicznej  dla wnioskowanego obszaru“. Zmiana zaspokoi potrzeby Dawtony, a co z potrzebami mieszkańców?

Mamy plan zagospodarowania, mamy studium – teraz Dawtona chce się rozbudowywać – więc zmieniamy studium i plan. Tak pokrótce można w jednym zdaniu skomentować zarówno działania Burmistrza jak i radnych.

Czy to źle, że Dawtona chce się rozbudować? Oczywiście, że nie.

Należy przypomnieć, że w 2016 r. Dawtona zobowiązała się do szeregu działań naprawczych, by jej sąsiedztwo niebyło uciążliwe dla mieszkańców. Niestety z większości zobowiązań nie wywiązała się, a uciążliwości nadal występują, zarówno te dotyczące hałasu, przykrych zapachów, jak i ilości samochodów ciężarowych, które ulicą Bieniewicką dojeżdżają do jej siedziby. Obecnie przez firmę również złożone zostały obietnice, a Burmistrz i radni zapomnieli o samowoli budowlanej, którą firma zrobiła budując wielki magazyn.

Czy mieszkańcy, którzy pobudowali się przy i w okolicy ulicy Bieniewickiej wiedząc, że plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi, mogą czuć się oszukani i lekceważeni przez Burmistrza i Radę Miejską? Oczywiście, że tak.

Dla mieszkańców ul. Bieniewickiej pocieszeniem może być to, że uchwała pozwala jedynie na przystąpienie do zmiany istniejącego planu i studium (do opracowania), a na razie ich nie zmienia. Aby zmienić oba obowiązujące dokumenty należy je opracować, uzgodnić i poddać w formie uchwały pod głosowanie Radzie Miejskiej. Zanim powstaną nowe dokumenty zmieniające plan i studium trochę czasu upłynie.

Czy przystępując do zmiany studium uwarunkowań dla gminy Błonie, nie należałoby biorąc pod uwagę argumentację zarówno z omawianej uchwały, jak i argumentację padającą na sesjach – że zmieniły się potrzeby, prawo i otoczenie – przystąpić do zmiany kompleksowo, a nie wybiórczo, wyłącznie dla jednego obszaru? Jeśli się coś robi to wg. nas powinno robić się to profesjonalnie. Niestety standardy w ratuszy błońskim są takie, jakie są i trudno wymagać ich zmiany. Wieloletnia rutyna, brak świeżość postrzegania rzeczywistości i percepcja niewykraczająca poza utarte schematy i poza grajdołek gminny, standardy te jedynie utrwala.

Jak głosowali radni w sprawie tej uchwały – wyniki głosowania:

Na przywołanej sesji w dn. 17.05.2021 rada podjęła uchwały:

1. Zmieniającą budżet oraz zmieniającą WPF – zmiany w oby uchwałach pierwotnych wynikają z potrzeby zaktualizowania danych finansowych i m.in. ujęcie w nich kwoty 1 665 780 zł stanowiącej dochód gminy z umowy zawartej z LIDLem. Lidl będzie budował na terenie gminy magazyn i musi do niego mieć jak dojechać, musi powstać droga – Lidl ją sobie wybuduje. Cześć terenów pod tą drogę jest gminna, część prywatna. Ponieważ gmina pomaga firmie (firma nie może samodzielnie wystąpić o decyzję ZRID) i jako organ może dla inwestycji dotyczących budowy drogi zastosować procedurę kończącą się decyzją ZRID (Decyzja ZRID to finał procesu planowania budowy drogi. Dla inwestora oznacza pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego, może na jej podstawie rozpocząć roboty budowlane na terenach znajdujących się w linii planowanej drogi. Dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie tej drogi, to decyzja wywłaszczeniowa, na skutek której traci on wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu własności), firma LIDL wg. zawartej umowy przelała na konto gminne wymienioną kwotę, aby zabezpieczyć roszczenia właścicieli wywłaszczanych nieruchomości, roszczeń dotyczących należnych im odszkodowań.

2. Uchwałę dotyczącą programu służącego ochronie powietrza “program wymiany pieców”. Pierwotnie uchwała dotycząca tego programu została przyjęta na sesji rady miejskiej w dn.08.03.2021 (uchwała XXVIII/251/21). Jednakże RIO unieważniło ją (decyzja RIO poniżej), wskazując w tej uchwale szereg błędów i niezgodności z obowiązującym prawem, m.in. to, że rada ograniczyła krąg podmiotów uprawnionych z mocy ustawy do otrzymania dotacji. Uwagi do treści programu wpłynęły także z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (niestety radni nie dostali pism z ww. urzędów do wiadomości). Podjęta po raz kolejny w dniu 17.05.2021 uchwała dotycząca programu koryguje wskazane błędy.

3. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania do Burmistrza podania mieszkańców kamienicy przy ul. Piłsudskiego. Kamienica jest własnością gminy. Brak jest w niej gazu. Mieszkańcy proszą, aby gmina (tylko gmina jako właściciel może to zrobić) doprowadziła gaz do tej kamienicy.

4. Podjęto także dwie uchwały dotyczące skarg, jakie mieszkańcy skierowali do rady. Jedną skargę rada uznała za bezzasadną (skarga dotyczyła rzekomej przestępczej działalności Burmistrza w zorganizowanej grupie przestępczej oraz żądanie przeprowadzenia przez radę dowodu z wyroków i postanowień sądów przywołanych w skardze – notabene rada nie posiada takich uprawnień). Drugą skargę, uchwałą, rada skierowała do Wojewody Mazowieckiego (skarga dotyczyła negowania istnienia Państwa Polskiego, tym samym polskiego prawa, a skarżący zaznaczał, że nie ma podpisanego kontraktu z gminą, tym samym rada nie może nakładać na niego podatków i danin).

5. Uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzania zmiany Studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Błonie Wieś – Bieniewicka północ.

miesięcznik PIN
pozostałe wydania
miesięcznik PIN online

Niezależna gazeta lokalna

#projektbłonie #informacyjnie #niezależnie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w  ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Aktualności
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by   
projekt błonie